Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Giften en collecten:
S.H.M. € 10.- onderhoud Geerteskerk
E.Z.-van D. € 25.-
Fam. R. € 50.- + € 100,- onderhoud Geerteskerk

App KERKGELD wordt APPOSTEL
Medio augustus wordt de app KERKGELD opgevolgd door de app APOSTEL. Mensen die inmiddels met deze app werken kunnen met de huidige inloggegevens verder werken in APPOSTEL. De nieuwe app is wederom gratis te downloaden in de appstore of Google Play. De app is zowel voor diaconie als kerkrentmeesters ingericht. Een extra service aan u om giften en collecten eenvoudige te maken.

Het nieuwe normaal…
Inmiddels komen we als gemeente weer wekelijks bij elkaar in de Geerteskerk. Met de nodige aanpassingen kunnen ongeveer 80 mensen de dienst meemaken. Ook is de kerk weer iedere woensdag- en zaterdagmiddag geopend. Ook dit voorziet in een behoefte, al is dat meestal niet voor de gemeente. We mogen vooral vrijwilligers van Kerk Open ontmoeten en gasten van buitenaf. Iedere dag dat we tot nu toe open waren hebben we gasten gehad. En leuke gesprekken! Dus zeker de moeite om mee door te gaan. Tot medio september blijven we open tussen 13.30 en 16.00 uur. Ook hebben wij weer langzaam de verhuur van de Geerteskerk geopend. Tot nu toe met name voor uitvaartdiensten, maar gelukkig binnenkort ook weer voor een bruiloft! De beperkingen zorgen er voor dat wij de kerk niet kunnen verhuren aan koren. Ook niet voor repetities. Op dat gebied is het college zeer terughoudend.

Eerder gaf ik aan dat we ongeveer 80 leden kunnen ontvangen. U begrijpt dat dit voor een bevestigingsdienst onvoldoende is! Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk leden kunnen ontvangen om de bevestiging van ds. Herweijer bij te wonen. Op moment van schrijven zijn wij bezig na te denken over een alternatieve locatie, bij voorkeur in het dorp, waar ongeveer 150 mensen zouden kunnen samenkomen. Een hele uitdaging! Volg dus de website en nieuwsbrief voor informatie over de bevestiging.

Uit de vergadering
In de laatste vergadering heeft het college o.a. besloten tot een omvangrijk onderzoek naar de staat van het orgel. Doel van dit onderzoek is een mogelijke restauratie van het orgel. Om subsidie aan te kunnen vragen is een onderzoek van deze omvang vereist.

Het college heeft negatief geoordeeld over een verzoek tot verkoop van een perceel grond.

Inmiddels is op de website onder ANBI een korte samenvatting van de Jaarrekening 2019 te zien. Omdat wij in dat jaar geen predikant hadden is het niet verwonderlijk dat wij een zeer positief saldo hebben behaald.

Dit jaar is het laatste jaar van het programma groot onderhoud in het kader van BRIM. Onze gemeente heeft hiervoor van het ministerie € 77.000, – ontvangen onder de voorwaarde dat wij hetzelfde bedrag op tafel leggen. Ab Lokerse is, samen met architectenbureau RDH, verantwoordelijk voor dit programma. Ook dit jaar zullen we nog enkele werkzaamheden laten uitvoeren. 2020 is het eerste jaar in het kader van pionieren. De subsidies hebben wij ontvangen, maar door corona zijn er geen activiteiten geweest. Ook hebben we geen predikant gehad om het pionieren professioneel te begeleiden. Vanaf september natuurlijk wel! Ds. Herweijer zal, naast gemeentepredikant, ook werkzaam zijn voor Hart & Ziel. Wij gaan ervan uit dat de PKN, vanwege corona, ons project een jaar zal opschuiven. Dus 2021 wordt het eerste jaar van Hart & Ziel i.p.v. 2020.

Groeten,  namens het College van Kerkrentmeesters