De Emmaüsgroep

De bijeenkomst op 27 maart gaat niet door i.v.m. het coronavirus

Jarenlang werd op de laatste vrijdag van de maand in De Schakel een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Kloetinge. De kerkenraad heeft gekozen voor een nieuwe opzet. Graag willen de band met de bezoekers van deze diensten behouden en ook nog versterken en bovendien een nieuw contact opbouwen met andere bewoners van De Schakel. We hopen ook dat mensen die in buurt van De Schakel wonen mee willen doen. De nieuwe opzet bestaat uit een gezamenlijke maaltijd (soep en broodjes), gevolgd door een Bijbellezing, uitleg daarbij, de mogelijkheid om te reageren door vragen te stellen of voorbeelden te geven van een toepassing van het Bijbelgedeelte. Er zal ook een muzikale bijdrage zijn door te luisteren naar pianospel of door samen te zingen. De cantorij van de Geerteskerk wil soms ook haar medewerking verlenen. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst kan ook een kunstafbeelding voor ons gesprek van betekenis zijn. We hopen dat deze bijeenkomsten prachtige en verrassende momenten van ontmoeting zullen worden. Een passende naam is dan ook om onszelf de Emmaüsgroep te noemen. De bijeenkomsten van de Emmaüsgroep zullen steeds zijn op de laatste vrijdagavond van de maand (in totaal 8 keer per jaar: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november). De start is op vrijdag 25 januari 2019. We beginnen om 18.00 uur met de maaltijd. Het geheel zal duren tot uiterlijk 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Rein Brand, ouderenpastor van de Geerteskerk

Emmaüsgroep

Op de laatste vrijdag van de maand komen we bij elkaar. Iedereen is welkom: mensen die in de Schakel wonen en ook mensen van buiten. Als u iemand mee wilt nemen: graag! We beginnen altijd met soep en broodjes. Goed om zo samen te eten en wat met elkaar te praten. Daarna spreken we met elkaar over het thema van die avond. Vaak maak ik daarbij gebruik van het maandblad Open Deur, ook nu.

Ons thema in maart is (met het oog op Pasen): Gewond leven. Tien leerlingen van Jezus hebben hem na zijn dood gezien. De elfde, Thomas, was er niet bij. Hij gelooft er niets van. ‘Laat hij mij zijn wonden tonen, zegt Thomas. ‘Ik wil ze aanraken. Dan pas kan ik jullie geloven.’ Dan staat Jezus in hun midden. ‘Raak mijn wonden aan’, zegt hij tegen Thomas.

Wat doen wij met onze wonden, onze littekens? Durven we ze te laten zien? Kun je de wonden en littekens van anderen onder ogen zien? Van de wereld? Van Jezus? Daar niet van wegkijken, niet voor terugschrikken? En toch Pasen vieren. Opstaan en leven.

U bent van harte welkom op vrijdag 27 maart 2020 om 18.00 uur in De Schakel (‘s Gravenpolderseweg 9, Goes). Deze  bijeenkomst gaat niet door i.v.m. het coronavirus.

Rein Brand, ouderenpastor Geerteskerk