De Protestantse gemeente te Kloetinge, wat is dat voor gemeente?

De Protestantse gemeente te Kloetinge, wat is dat voor gemeente?
In het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Kloetinge staat: Als Geerteskerk willen we gemeente zijn door samen te komen en samen te leven als het Lichaam van Christus, onze Heer. Daarin in antwoord aan de oproep van onze Heer, Jezus Christus, een gemeente voor Kloetinge en omstreken te vormen die als open en gastvrij, vitaal en aantrekkelijk en gastvrij naar ‘buiten’ gericht bekend staat. Wij willen daarbij een gemeente zijn waarin alle gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren. Wij willen een missionaire en diaconale kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie, de samenleving en elkaar dienend, barmhartig en concreet opkomend voor gerechtigheid. De leden van onze gemeente wonen voor het grootste deel in het dorp Kloetinge, de nieuwbouwwijken het Oostmolenpark, de Riethoek en de Mannee. Ook een aantal straten ten zuiden van het spoor behoort bij de kerkelijke gemeente Kloetinge. Daarnaast leeft een aantal leden uit naburige gemeenten mee met Kloetinge.

kerk01-1-225x300De Geerteskerk torent hoog boven Kloetinge uit en is het centrum van het gemeenteleven. Niet alleen voor de zondagse eredienst, maar ook door de week wordt de kerk gebruikt voor rouw- en trouwdiensten, concerten en andere activiteiten.
Wat de liturgie betreft is de gemeente rond de Geerteskerk een flexibele gemeente. De liturgie biedt voldoende ruimte voor variatie. Uitgangspunten zijn het Dienstboek ’98 en het  Liedboek voor de Kerken, maar er wordt ook vaak uit andere bundels gezongen. Er is een cantorij, er zijn jeugddiensten waarin ruimte is voor andere vormen en muziek en er zijn Taizé-vieringen.
Aan het pastoraat als ‘omzien naar elkaar in de gemeente’ wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderen pastor en de ouderlingen met daaromheen een groep bezoekmedewerkers, veel omzien naar elkaar gebeurt gelukkig gewoon spontaan. En de beste manier om er als ‘nieuweling’ gauw tussen te komen is meedoen, aan diensten, activiteiten of het koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand.
Doelstelling van de diaconie is het verlenen van steun aan mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan een menselijke en rechtvaardige samenleving. Verder richt de diaconie zich op dienstverlening aan de gemeente en samenleving van Kloetinge en Goes. Ook het betrekken van gemeenteleden bij diaconale projecten, door het geven van goede voorlichting, hoort tot de taken van de diaconie.
De opdracht van de ouderling-kerkrentmeesters kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.
Wat is de kracht van de gemeente? In de kerkenraad heeft men geprobeerd dat op een rijtje te zetten. Genoemd werden o.a.: de overzichtelijke structuur, de sfeervolle kerk en goed bezochte kerkdiensten, de open gesprekken in het kringwerk, de aandacht voor kinderen en jongeren, de variatie in kerkdiensten en de actuele preken, de ruimte voor nieuwe ideeën en inbreng van gemeenteleden, de betrokkenheid bij diaconale projecten.


Algemeen

De gemeente is het fundament van de organisatie. Alles moet gericht zijn op het goed functioneren van de gemeente. Bij alle ingrijpende beleidsbeslissingen moet de gemeente worden gehoord door de kerkenraad. De kerkenraad moet de gemeente zoveel als mogelijk inspraak geven. Dit kan o.a. tijdens gemeentevergaderingen, door gesprekken met ambtsdragers en schriftelijk ingediende stukken.
De gemeente komt zondags bijeen in de Geerteskerk te Kloetinge. Activiteiten in de week vinden plaats in deze kerk of in het Geerteshuis.
In de gemeente wordt gewerkt met een structuur van verschillende ambtsgroepen, commissies en werkgroepen.
Organisatie
Bestuurlijk en beleidsmatig
Het moderamen bestaat uit de voorzitter, de predikant, de scriba, een vertegenwoordiger van de diaconie en een vertegenwoordiger van de kerkrentmeesters. Het moderamen fungeert als het dagelijkse bestuur van de kerk en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.
De Eredienst.
nieuwsbrief01-200x300Elke zondag wordt er een eredienst gehouden, aanvang:  10 uur. Bij de ingang van de kerk staat een lid van de commissie van welkom om u welkom te heten en u wegwijs te maken in de kerk. In de regel wordt er een nieuwsbrief met de liturgie en actuele gemeente-informatie uitgereikt. Zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Iedereen in de kerk is welkom om dit mee te vieren. Dit geldt ook voor de kinderen. Iedere eerste zondag van de maand drinken we koffie of thee na afloop van de dienst in het Noorderkoor. Hierbij bent u in de gelegenheid om kennis te maken met andere leden van de gemeente, waaronder de ambtsdragers.
Opname kerkdienst en www.kerkomroep.nl.
Van elke kerkdienst wordt een opname gemaakt ten behoeve van gemeenteleden, die korte of langere tijd de kerkdiensten niet kunnen bijwonen. Deze opname is direct (live) of op een later tijdstip te beluisteren via  
www.kerkomroep.nl.

Lectoren.
bijbel01-206x300Van huis uit is de bijbel een gesproken tekst, die hoorders zoekt. Sinds 2001 nemen lectoren weer deel in de kerkdienst. Gemeenteleden die graag voorlezen, geven hun stem aan het Bijbelgedeelte dat de predikanten voor de eredienst hebben uitgekozen. De Nieuwe Bijbel Vertaling mag sinds april 2010 gebruikt worden naast de NBG.
 
 
 
Preekvoorziening.
Binnen onze gemeente wordt gezocht en contact gelegd met gastpredikanten, om de vacante zondagen in de preekrooster op te vullen, door: mevr. R. Naafs-Elgersma.
Verjaardag fonds Met het vertrek van Annelies Almekinders heeft Gerda Postma deze taak overgenomen voor het coördineren van het verjaardag fonds, maar wat doet het verjaardag fonds met het geld. De opbrengst van de verjaardag fonds wordt besteed aan de inventaris van de kerk, zo is er o.a. een koffiezetapparaat in de keuken gekocht, zijn de stoelen voor in de kerk opnieuw bekleed, met name de stoel bij de altaartafel die voorzien is van het wapen van Kloetinge, tafels en stoelen in de consistorie en zijn er sta tafels aangeschaft. Dit alles de afgelopen jaren. Dit jaar zijn we aan het sparen voor een kastenwand in de consistorie, we hopen dat er voldoende geld hiervoor binnenkomt dit jaar, zodat dit gerealiseerd kan worden. Een nieuw project die er aankomt zijn de gordijnen die achter in de kerk hangen deze zijn aan vervanging toe. Dus we hebben nog genoeg ideeën om het geld goed te besteden. Ook zoeken wij met spoed mensen die het komend jaar een straat willen bijhouden voor het verjaardag fonds, nog te veel straten zijn er waar nog niemand voor is. Helpt u mee?? Voor informatie kun u contact met mij opnemen. Tel. 880048
 

Pastoraat

Het Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het leven in een Christelijke Kerk en als lid van die kerk hebben allen daarin een belangrijke taak: de taak van omzien naar elkaar. Aan het Pastoraat als “omzien naar elkaar in de gemeente” wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderenpastor en de ouderlingen, met daaromheen een groep bezoekmedewerkers. Veel omzien naar elkaar gebeurt echter gelukkig gewoon spontaan. En de beste manier om er als nieuweling gauw tussen te komen is meedoen, aan diensten, activiteiten, of het (ongeveer maandelijkse) koffiedrinken na de dienst.

Er wordt gewerkt met een opzet van het pastoraat die is aangepast aan de eisen van de tijd: een taakgroep pastoraat. Twee uitgangspunten staan daarin centraal: 1) niet langer het ambt (van ouderling) staat centraal, maar de mens, de persoon. Bij een persoon met zijn kwaliteiten zoek je een taak die bij hem/haar past. 2) pastoraat en het ambt van ouderling loskoppelen. Je hebt één of meerdere pastorale ouderlingen, maar je hebt ook ouderlingen die aan andere taak in de Gemeente hebben. Het komt er concreet op neer dat gemeenteleden die bezoekje wensen over de beschikbare pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers worden verdeeld. Maar van belang is tevens dat de bestaande pastorale relaties tussen een gemeentelid en een van de leden van de taakgroep pastoraat zoveel mogelijk in tact blijven. Als men huisbezoek gewend is, blijft men dit krijgen als men dit wenst, alleen zal men vaker ook zelf het initiatief moeten nemen om even contact te leggen.

Wat gebeurt er in de taakgroep? - verdelen van de te bezoeken mensen - uitwisseling bezoekervaringen - terugkoppeling bezoekervaringen - aansturing, scholing etc. - mutatie- en jubileumlijsten.

Huisbezoek. Voor huisbezoek kunt u contact leggen met een van de leden van de taakgroep pastoraat. De predikant, kerkelijk werker, de pastorale ouderlingen en de pastorale medewerkers hebben allen dezelfde plicht tot geheimhouding. U kunt dus uw verhaal in vertrouwen bij hen kwijt.

De leden van de taakgroep pastoraat kunt u vinden bij contact gegevens

Contactpersonen en bezoekmedewerk(st)ers.
Naast de taakgroep pastoraat is er een netwerk van contactpersonen. Hierdoor wordt “pastoraat als opdracht voor de hele gemeente” meer recht gedaan. Deze contactpersonen hebben een klein aantal adressen, waarvoor zij het eerste contact vormen. Dit kan b.v. inhouden: - bezoek jubilea en verjaardagen; - kerkbalans; - rondbrengen kerkblad en andere kerkelijk post; - eventueel bezoek aan nieuw-ingekomenen. De contactpersoon kan ook door u worden benaderd om iets door te geven, bv. ziekte, opname ziekenhuis of verpleeghuis, enz. Wie is voor u de contactpersoon? Door op de directe link te klikken komt de lijst met contactpersonen tevoorschijn en voor welke straat de contactpersoon het aanspreekpunt is. Contactpersonen Pg te Kloetinge,

Kringen en cursussen.
Elk jaar in september verschijnt er in het kerkblad een katern met alle leerhuizen, kringen en gespreksavonden van het komende “winterseizoen”. Via een strookje kunt u zich voor één en ander opgeven. Dit strookje kunt u inleveren in de kerk of bij één van de kerkenraadsleden.

Catechisatie.
De jongeren vanaf 10 jaar worden aan het begin van het seizoen apart uitgenodigd voor de “Basiscatechese”. In de regel worden er twee groepen gevormd, één groep van 10 jaar en één groep van 11 jaar Ook is er ieder jaar de gelegenheid om mee te doen aan belijdeniscatechese, deze wordt gegeven vanaf januari tot mei, de belijdenis is meestal op Pinksteren.

Een bezoekmedewerker van onze Geerteskerk-Gemeente vertelt waarom en hoe hij deze opdracht probeert te vervullen met als ondertitel: Niet IK, niet JIJ, maar WIJ. Jezus leerde ons dat de leden van Zijn gemeente - net als de delen van ons lichaam - één geheel vormen. Hij benadrukte dat door de toevoeging "als één lid lijdt, lijden alle leden mee". Daaruit valt af te leiden dat we een zorgplicht voor elkaar hebben. Deze plicht begint met belangstelling te tonen voor elkaar. In concreto er voor elkaar zijn o.a. door elkaar te bezoeken. Dat wil niet zeggen dat we dominee, ouderling of diaken moeten "spelen", maar gewoon als mens elkaar ontmoeten. Niet in de eerste plaats om allerlei diepzinnige geloofsvragen aan de orde te stellen, maar er te zijn. Daarmee help je niet alleen de ander, maar ook jezelf omdat wie echt medeleven toont het eigen leven verrijkt. Eenzaamheid is een ernstige kwaal waar maar één behandeling voor is: namelijk mensen te ontmoeten. Zelf mag ik een aantal gemeenteleden bezoeken die door ziekte, handicap en/of ouderdom meer aan huis gebonden zijn of in een verpleeghuis of verzorgingshuis moeten verblijven. Telkens weer mag ik ervaren welk een verrijking dit geeft omdat deze medeleden meer door de taal van hun lichaam dan met hun mond laten blijken hoezeer bezoek hen goed doet. Zijn voor dit werk speciale gaven of toerusting gewenst? Ja en Nee! Een ieder die is gedoopt is reeds toegerust. Het oude doopformulier zegt dat zo prachtig. Door de doop dragen we "Zijn merk en veldteken" Daar kunnen we veel mee doen. Bijvoorbeeld de opdracht die we vinden in Matth. 25: 42-45 eindigend met de woorden van Jezus vorm en inhoud geven: "Indien gij dit niet aan de minste mijner broeders hebt gedaan, hebt gij dit niet aan mij gedaan".

College van kerkrentmeesters

kerkrentmeesters01-214x300De opdracht van de kerkrentmeesters (vroegere kerkvoogden) kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.
De taken van de kerkrentmeesters kunnen als volgt worden onderverdeeld: - geldwerving - financieel beheer - beheer van onroerende zaken - beheer van roerende zaken - personele zaken - leden- en financiële administratie
Alle adressen kunt u vinden op onze
adressenlijst.
Nog enkele gegevens:
Postadres: College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Kloetinge, Postbus 2066, 4460 MB Goes.
Collectebonnen kunt u bestellen door € 25,00 of een veelvoud daarvan te storten op IBAN nr.: NL35 RABO 0373 7237 41. t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Kloetinge met vermelding “collectebonnen” of op IBAN nr.: NL60 RABO 0320 5055 02 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Kloetinge met vermelding “collectebonnen”. De bonboekjes worden dan na ongeveer 3 weken bij u thuisbezorgd. Ook giften kunnen op de eerder genoemde bankrekeningnummers worden gestort.
Het algemene rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL35RABO0373723741
Webshop voor PKN Kloetinge De basisinrichting van de webshop voor de PKN Kloetinge is klaar. U kunt deze bekijken op, klik hier voor een directe link.

Diakenen

In 1997 stelden de Synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk de Nederlanden in de ontwerpkerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland vast dat: De kerk in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor geeft aan de roeping om zich in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.De diakenen proberen deze missie vorm en inhoud te geven in de eredienst, de gemeente, de samenleving en het werelddiakonaat. Steeds staat daarbij de dienstverlening aan mensen en groepen van mensen voorop.De diakenen kunnen niet zonder de gemeenteleden die ook medeverantwoordelijk zijn voor het “gemeente zijn” in Kloetinge. Graag luisteren wij naar problemen en suggesties die vanuit de gemeente worden aangedragen. Zo leren wij uitdelen van wat de Heer ons geeft en met elkaar delen.

Diakenen:
Voorzitter: Vacant

Secretariaat: Mevr. N.J. Vermeulen, tel.: 06-13718475, E-mail: diaconie@pknkloetinge.nl
Mevr. C.J. Frens, tel: 0113 348 978. E-mail-adres diaconie:
diaconie@pknkloetinge.nl

Penningmeester en financieel administrateur (Geen Diakenen) Dhr. P.M. Smallegange, penningmeester en financieel administrateur, tel: 0113-228845 Declaraties kunnen ook worden gedaan door een scan of foto van de nota te sturen naar  smalsmit@hotmail.com

Hulpdiakenen Dhr. Schot, Dhr. Minnaard Dhr. Verwijs Mw. R. Naafs

Collectanten diaconie Mevr. W.J.A. Fondse Mevr. R. Vlaming Mevr. J. Kole Mevr.  M. BuijsRogge Mevr. E. Courtin

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.