Kerkenraad

Open Monumentendag
Monumenten was weer een succes
Veel lekkere eigengemaakte taart en cake
Toren beklimming is veelvuldig beklommen met hele bijzondere ontmoetingen.
Tentoonstelling “het mooiste lied “ en rondleiding door de kerk waren weer tot in de puntjes verzorgt
Kinderen waren druk bezig met speurtocht  en ontdekte zo veel weetjes van de kerk.
Want weet u eigenlijk hoeveel stappen het rond de kerk is en waar het lammetje is ?
En zonder de koffie en thee is het niet af.
Dus klimmers en vertellers , doeners en bakkers dank u wel.
Team monumentendag

monumentendag2021-300x300

diakonie-300x265

Van de Diaconie:

Mei, maand van de vrijheid is de maand waarin ik dit stukje schrijf. In 2023 is het jaarthema van de herdenkingen ‘leven met oorlog’. Het overdragen aan volgende generaties van wat er tijdens de oorlog is gebeurd staat daarbij centraal, maar ook het feit dat de oorlog weliswaar al jaren weg is uit ons land, maar daarmee is de oorlog nog niet uit degenen die de oorlog meemaakten. De oorlog blijft voor hen dichtbij. Misschien nog wel meer dichtbij dan ooit, nu in Oekraïne een nieuwe oorlog gevoerd wordt. En.. niet enkel daar: overal in de wereld zijn grote en kleine conflicten waardoor levens van mensen worden ontwricht met als gevolg dat mensen vluchten, hun werk niet meer kunnen doen en onze materiële en/of mentale hulp nodig hebben.  De collectedoelen van de komende maand hebben hier bijna allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Overal in de wereld willen mensen vrij zijn. Vrij van oorlog, vrijheid om je mening te kunnen uiten, in vrijheid en verbinding met de ander te kunnen samenleven zijn zonder onderlinge haat of discriminatie vanwege afkomst, geloof, sekse en/of geaardheid.
Stef Bos schreef op basis van het verhaal uit de Bijbel over Ruth en Naömi een lied in de Afrikaanse taal met het volgende refrein:
Maar jou land is my land Jou volk is my volk Jou taal is my taal Jouw God is my God Jou droom is my droom Jou pad is my pad Jou toekoms my toekoms Jou hart in my hart

Elly Vermeulen

Collecten
Collecteopbrengsten (incl. giften via de app Appostel, de app Geerteskerk en ontvangen giften op de rekening van de Diaconie)
2 april  Paaschallenge                          € 181,81                     
6 + 9 -4 Noodhulp Syrië en Turkije         € 938,35
16 april Oase Goes                               € 137,90
23 april De Herberg                              € 208,65
30 april Mission to Seafarers                 € 183,35
7 mei   KIA Noodhulp Oekraïne           € 462,75
KIA = Kerk in actie

Ontvangen giften periode 2-4 t/m 15-5-2023: € 25 (B (21-3) > Oase), € 10 (D > Onyame), € 150 > Noodhulp Oekraïne en Netherlands Sri Lanka)

De geweldige opbrengst van de collecte op 6 en 9 april wordt door de Diaconie verdubbeld. Er is € 938,35 overgemaakt naar KIA t.b.v. Noodhulp in Syrië en € 938,35 naar giro 555 t.b.v. Noodhulp in Turkijë.
Alle gevers voor de collecten en de giften heel erg bedankt!
 
Aankomende collecten

Zondag 4 juni: Vrienden Cliënten Emergis Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) ondersteunt cliënten van Emergis. Vooral cliënten die na een lange behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan wonen en leven. VCE helpt hen dan met materialen of activiteiten die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente, betaald worden. Denk aan de inrichting van een woning, een cursus of een tweedehands fiets. Op die manier wil VCE actief een bijdrage leveren aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. 
De ondersteuning van VCE bestaat altijd uit een financiële gift. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen cliënten een aanvraag doen. VCE kan haar werk alleen doen dankzij giften van kerkelijke instellingen, sponsors en donateurs. VCE, een helpende hand bij een nieuwe start!
 
Zondag 11 juni: Sri Lanka Stichting Nederland De Stichting Netherlands Sri Lanka is een particulier initiatief geweest van vier Goesenaren, dat ontstaan is naar aanleiding van de Tsunamie in 2004. Het doel van de Stichting is mee te helpen (wees)kinderen in Sri Lanka zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst.
Dankzij giften en donaties heeft de stichting nu vier kindertehuizen kunnen laten bouwen waar maximaal 90 kinderen een veilig, liefderijk huis geboden kan worden, onderwijs gevolgd kan worden en medische zorg wordt gegeven.

De situatie in Sri Lanka is nog steeds zorgelijk. Vooral voor de arme mensen wordt het steeds moeilijker om te overleven. Kinderen kunnen niet naar school, omdat de ouders de benodigdheden voor school niet kunnen betalen. Operaties kunnen niet doorgaan, omdat er geen spullen zijn om mensen onder narcose te brengen. Er is nog steeds een tekort aan medicijnen en etenswaren, of ze zijn heel erg duur. Gelukkig zijn er ook leuke dingen te vertellen. In de tehuizen worden de verjaardagen van de kinderen en de zusters samen gevierd. De zusters bakken een taart, ze zingen voor elkaar en natuurlijk wordt er gedanst. De zusters hebben een leuke picknick in de tuin verzorgd.
 
Zondag 18 juni: Onyame
Marleen van Iwaarden-van Asselt uit Zeeland van destijds één van de initiatiefnemers van de Stichting Onyame. Onyame is werkzaam in Ghana. Sinds 2013 is Marleen projectcoördinator en vervult haar werkzaamheden in Nederland.
Onyame wil mensen die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Daartoe wordt hen ondersteuning geboden door 
projecten op het gebied van opvoeding en onderwijs, werk, inkomen en landbouw en gezondheidszorg. Daarbij richt Onyame zich met name op de twee meest kwetsbare groepen: kinderen en vrouwen. Dankzij giften, donaties en collecten kan het werk worden voortgezet en uitgebreid. Wist u dat u ook shea-butter uit Ghana kunt kopen? Het wordt geproduceerd door vrouwen in een achterstandspositie uit het noorden van Ghana. De vrouwen maken gebruik van een microkrediet verleend door Stichting Onyame. Bestellen kan via sheabutterstore.nl
 
Zondag 25 juni: Collecte KIA Werelddiaconaat Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia
 
Zondag 2 juli: Collecte KIA Werelddiaconaat
Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.
Meer lezen: kerkinactie.nl/migrantenindonesie
 
Zondag 9 juli: Het vakantiebureau
De vakantieperiode komt er weer aan. Voor velen betekent dit een periode van genieten van het gezin, de familie of samenzijn met vrienden. Dichtbij huis of ver weg. Maar een vakantie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan kwetsbare mensen zoals mensen die zorgafhankelijk zijn, eenzaam zijn of niet over voldoende financiële middelen beschikken. Voor deze mensen biedt Het vakantiebureau unieke ‘Vakanties met Aandacht’. Het vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.
In totaal worden zo’n 90 vakantieweken georganiseerd in één van de aangepaste hotels, op vakantieschip Prins Willem Alexander en op vakantieparken. Deze vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de medewerking van veel (zorg)vrijwilligers, maar daarnaast is er veel geld nodig om dit alles te organiseren.
 
Zondag 16 juli: Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 
wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden zij levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op hen rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen. Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen zij gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. De hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Hulp wordt verleend ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. Meer lezen, zie: Missie en visie - Stichting Vluchteling

Elly Vermeulen                                                                                                                                                    

Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.
Het algemeen mailadres voor de diaconie is:
diaconie@pknkloetinge.nl
Elly Vermeulen 06 13718475
Voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
Martin Bijkerk:
martinbijkerk@gmail.com
06 10213555
Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand rekeningnummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Protestantse Gemeente Kloetinge


Stacks Image 43

Geerteskerk, Geertesplein 24, 4481 AN  Kloetinge
Diaconie:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Kerkrentmeesters:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Overige adressen klik hier

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.