Predikant

Zomer
De zomervakantie viel vroeg voor mij dit jaar, en daardoor was er vlak na thuiskomst een slotdienst, die voor mij een startdienst was. De eerste keer weer voorgaan na de vakantie, met een prima georganiseerde en gezellige BBQ na afloop. Met dank aan het organiserend comité bestaande uit Elske Robbeson, Niek Walhout, Arlien Wijkhuis en Wilco den Ouden.
Daarna volgden weken zonder veel avondvergaderingen, waarin mensen op vakantie gingen en weer terugkwamen. Een relatief rustige periode, waarin ik de activiteiten voor het komende najaar kon voorbereiden. Over deze activiteiten kunt u lezen in het activiteitenboekje dat u als bijlage bij dit kerkblad ontvangt. Ook bood deze tijd mij de gelegenheid om voor de diensten over Job meer te studeren dan gewoonlijk, wat ik heel inspirerend vond. Elk nadeel heb zijn voordeel, om met een uitspraak(toegeschreven aan) Johan Cruijff te spreken…
Ronduit alarmerend waren de berichten in de media over natuurrampen, die in ons continent plaatsvonden. Bosbranden in Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, en overstromingen in Slovenië en Noorwegen Met alle gevolgen voor bewoners en toeristen. Steeds dringender komt het klimaatprobleem op ons af. De noodzaak tot verandering van levensstijl en tot verduurzaming dringt zich steeds klemmender aan ons op. We kunnen niet meer wegkijken. 
Het was al met al een bijzondere zomer en ik heb veel zin in het komende seizoen en alle mooie activiteiten die op het programma staan.
Met hartelijke groet,
Janneke HerweijerKerkenraad

Startzondag 17 september
Ga mee , Klaar voor de start , we zijn weer los zoals ze dat zeggen. Ook al stoppen we natuurlijk nooit met de zondagse dienst is het super fijn en gezellig er toch een beetje extra aandacht aan te geven. De anders dan anders beginnen was beetje gek maar toch ook wel weer erg leuk. De de koffie ploeg wel een hele opgave om alles te stroomlijnen maar het is ze weer gelukt . Na een mooie dienst waar de cantorij en Bert Kreeft zong ze n er veel kinderen knutselde aan de rugzak met wat neem je mee . Bijna 80 mensen gingen samen aan de lunch en die werd goed ontvangen en daar zijn we als team heel dankbaar voor . Iedereen bedankt voor de hulp met opbouw en afbreken , lunch maken en afwassen . Nu zeggen we af voor sommige activiteiten die gaan sluiten zoals kerk open en n andere die weer beginnen . Iedereen een mooi kerkjaar vol ieders talenten. Gerda, Maaike en Els Op een van de foto’s kan je weer wel zien wie het eerste er waren en ook weer de deur dicht deden :)

Stacks Image 57
Stacks Image 52
Stacks Image 54
Stacks Image 66
Stacks Image 68

diakonie-300x265

Diaconie
Steeds vaker krijgt de diaconie hulpvragen van binnen en buiten onze gemeente, geen financiële hulpvraag maar hulp waar handen bij nodig zijn. Zoals hulp bij verhuizing van een alleenstaande oudere of het plaatsen van een schutting, onderhoud aan een tuin en allerlei andere klussen in en rondom het huis.  Nou hebben wij niet goed in beeld wie iets kan betekenen in één van deze vragen. Daarom hebben we het idee bedacht om een collecte te willen houden waar we niet vragen om uw financiële bijdrage maar om uw talent. Zodat we beter in beeld krijgen wie we kunnen benaderen bij een volgende hulpvraag. Door middel van deze mededeling willen we u alvast vragen om hier over na te denken hoe u van betekenis kan zijn voor een ander. Het verrijkt niet alleen de ander maar ook u zelf. Tijdens de startzondag hoort u er meer over.

Download
HIER het formulier

Inzameling van uw talenten.

Harmen Schot.

Collecten Collecteopbrengsten (incl. giften via de app Appostel, de app Geerteskerk en ontvangen giften op de rekening van de Diaconie)
14 mei             KIA binnenlands Diaconaat       € 148,15                      
18 + 21 mei      Pioniersplek Kloetinge              € 312,95
28 mei             KIA Zending Egypte                  € 265,80
4 juni               Vrienden Cliënten Emergis       € 172,50
11 juni             St. The Netherlands – Sri Lanka € 370,25
18 juni             Onyame                                   € 256,95
25 juni             KIA Werelddiaconaat Columbia € 131,62
2 juli                KIA Hulp Migranten Indonesië  € 200,62
9 juli                KIA Het Vakantiebureau           € 229,55
KIA = Kerk in actie
Ontvangen giften periode 16-5 t/m 1-7-2023: € 50 (K) > Oekraïne, € 25 (D) en € 15 > The Netherlands Sri Lanka)
Alle gevers voor de collecten en de giften heel erg bedankt!
 
Aankomende collecten Zondag 3 september: KIA Werelddiaconaat Israël Jongeren leren meer over mensenrechten. Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenisrael
 
Zondag 10 september: Imparare Giacando Omdat er geen goede naschoolse opvang is in Portici is Imparare Giocando nog steeds van groot belang voor de naschoolse opvang van veel schoolkinderen. Imparare Giocando biedt op kleinschalig niveau opvang aan kinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Ze krijgen hulp, ze helpen soms bij het koken en krijgen een warme maaltijd aangeboden. In de zomervakantie zijn er (in verband met beperkte ruimte) voor maximaal 50 kinderen zomer-activiteiten. Dit alles wordt georganiseerd vanuit een protestants-christelijke achtergrond. Rennie Naafs(lid van onze gemeente en voormalig diaken)  én haar man Joost zijn in april nog op bezoek geweest in Portici. Ze hebben daar Rosaria Russo Vincenzi ontmoet en vrijwilligers die met de kinderen huiswerk maakten of spelletjes deden. 
De voorganger tijdens de kerkdienst op 10 september, ds.  Rob van Essen, is al meer dan 40 jaar betrokken bij de mensen die dit project draaiende houden.
 
Zondag 17 september: Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie. In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/landbouwmyanmar
 
Zondag 24 september: Collecte Kerk in Actie, Zending Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie
 
Zondag 1 oktober: ZOA Hulp Oekraïne(avondmaalscollecte) ZOA is een Christelijke hulporganisatie waarbij het bieden van hulp, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. Het is al bijna anderhalf jaar geleden sinds de Russische invasie in Oekraïne begon. Inmiddels zijn er al meer dan 8,2 miljoen mensen op de vlucht, meestal naar omliggende landen in Europa. Maar ook in eigen land zijn er veel ontheemden. Alle Oekraïners  leven in angst. De behoefte aan voedsel, drinkwater, dekens en onderdak is groot. ZOA biedt hulp in de vorm van noodhulp en ondersteunt bij wederopbouw. ZOA heeft ondersteuning geboden na de damdoorbraak bij Cherson. Nu de herfst en winter eraan komen, wordt het kouder en kouder, dus reparatie van huizen is van levensbelang. In de gebieden rond Tsjernihiv en Cherson werkt ZOA volgens het concept ‘cash for shelter’. Huishoudens die daarvoor in aanmerking komen ontvangen zo’n 2000-2500 euro om hun huis te repareren. Deze aanpak blijkt goed te werken.
 
Zondag 8 oktober: Pioniersplek Hart en Ziel In Nederland en ook in Zeeland gaan er steeds minder mensen naar de kerk, maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn, die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezig houdt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestante Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen. Om dit werk te ondersteunen is deze collecte voor onze eigen pioniersplek Hart en Ziel. Voor meer info zie: www.hartenzielkloetinge.nl
Zondag 15 oktober: Collecte Protestantse Kerk, Kinderen en jongeren
Goed voorbereid met jongeren op weg. Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.
Meer lezen, kerkinactie.nl/collecterooster
 
Zondag 22 oktober: Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat. Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen
voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenindonesie
Zondag 29 oktober Pauluskerk Rotterdam Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen ”waar geen helper is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Voor de Pauluskerk als diaconaal centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf. Voor iedereen is er een boterham en voor een kleine bijdrage een kop koffie. De Pauluskerk is open voor bezoekers zeven dagen per week van negen tot negen. Elke zondag worden hier kerkdiensten gehouden.
 
 

Elly Vermeulen                                                                                                                                                    

Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen. Het algemeen mailadres voor de diaconie is:
diaconie@pknkloetinge.nl
Elly Vermeulen 06 13718475
Voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep: Martin Bijkerk:
martinbijkerk@gmail.com, 06 10213555
Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand rekeningnummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente KloetingeRoze Zaterdag
Een persoonlijk verhaal over de Oecumenische dienst.
In de vorige opweg zag je een uitnodiging voor de dienst op 17 juni in de Geertekerk in Kloetinge.
De werkgroep had geen enkel idee hoeveel mensen ze moest verwachten, de treinen reden niet maar ja uit de buurt is op de fiets komen natuurlijk geen probleem.
Leeft het voor mensen? Is het niet te vroeg op de dag?
Dat waren de laatste weken wel wat vragen zo ook; hoeveel boekjes laten we maken? We waren veel te bescheiden dat bleek toen de kerk zat vol, echt elke plaats was benut en boekjes werden gedeeld door broeders en zusters .
 
 
Met de voorbereidingen voor de dienst waren al een jaar eerder begonnen maar toen de laatste dagen voor de dienst daar wararen, waren we nog best wel beetje gespannen. De befaamde puntjes moesten op de i gezet, dingen aangepast en veranderd. Wat een top team was er naast de werkgroep ook de koster Cor die alles wist en kon en twee beamer leden Jan Frits en Joan die zorgde dat de uitzending goed verliep. Maar ook de vrijwilligers van Goes en Kloetinge die hielpen bij de koffie en het klaar zetten van podium delen (ook door leden van het freedom koor) en ook de wc moest nog even gepoetst worden.
Bloemstukken maken door de bloemgroep grote kerk. En ook wil ik Harry van Waveren nog bedanken voor het meedenken en aansturen bij de vrijwilligers.

Dank je wel aan de Geerteskerk die de deuren wilde openen. Dank je wel aan Goes marketing dat ze aan Kloetinge dachten. Dank je wel aan de kinderen van de nevendienst, die hebben prachtige versiersels waar je al gelijk heel erg blij van werd. En dank voor de kaarsjes gemaakt door het gors mochten als een licht puntje doorgegeven konden worden.
En Natuurlijk bedankt  aan het freedom koor obv Moritz Benschop  en job van de wal, de mime speler, Mariette Everse de organist, de voorgangers Leuny de kam en Wim van den berg. Bedankt ook aan Nelleke van de Linde en Rob Lens van Rijn en alle sprekers die deze dienst zo bijzonder hebben gemaakt.

Dank je wel ook aan Lucy Cheng Cho van het “Geerteshuis” voor het snelle schakelen om voor veel meer mensen koffie en koek te

KIJK NOG EENS TERUG
Eigenlijk kan er niet verteld worden hoe mooi de dienst was, ik kan het nog steeds niet onder woorden brengen en alleen “wat was het mooi” doet te kort. Je kan beter zelf kijken dat kan nog op kerkoproep u klikt Kloetinge aan en dan naar 17 juni, u hoeft niet te downloaden gewoon klikken op kijken en meebeleven. Natuurlijk kunt ook nog steeds doneren aan wildekerk, dat kan rechtstreeks via hun site.
Ook wilde ik nog vertellen dat ik veel kinderen en jongeren zag, daar we ons soms afvragen in de zondags dienst waar ze zijn, vonden deze jeugdigen deze dag hun weg naar de kerk. Roept voor mij gelijk enkele vragen op, hoe kunnen wij hun ook bereiken en zeggen dat ze welkom zijn op zondag of op ieder ander moment. Maar het leeft dus wel. Een persoonlijke vraag aan mijzelf is dan ook; blijf ik dit bij alleen constateren houden of ga ik er iets …… ja precies hoe en wat is een mooie vraag om aan elkaar te stellen ik leg deze vraag dan ook graag bij u allen van de gemeentes om mij heen neer.

Ook een persoonlijk iets dat mij enorm geraakt heeft is een bezoeker die na vele jaren de stap  toch had gezet naar de kerk en nu de zegen mocht ontvangen deze bezoeker was in tranen.
Wat voelde ik hier gods liefde stromen.

Er waren ook mensen die voor de dienst en de hele dag erna een overnachting hadden geboekt en omdat ze het zo fijn hadden gevonden op de zaterdag op zondag nog een keer naar de dienst kwamen. Ik wordt daar blij van niet dat ik of wie dan ook hier de credits voor kan nemen,  nou misschien wel één iemand ;) want die voelen we allemaal als we samen zijn en ons geloof belijden.

Als laatste een foto van de 3 grote harten, de liefde stond centraal in deze dienst de liefde voor God en de liefde voor elkaar.

De drie harten boven in waren met de inclusieve vlag ofwel voor iedereen. Hoog gehezen in bijna de top van de kerk. Mooi om u te kunnen vertellen dat er een kerk is die dit heeft gezien en met deze harten ook een dienst gaat maken in teken van inclusiviteit samen geloof belijden en samen vieren.

Liefde is aanstekelijk zoals de kaarsen die wij brandden en zongen dat liefde alles overwint.

Het hart op de voorkant van het kerkblad, was leeg toen de dienst begon,  maar mensen wilde graag hun wensen en liefde aan elkaar doorgeven en zo mocht er een mooi liefdevol hart ontstaan.

Mijn rol in de werkgroep begon als soort van facilitair medewerker, wat is er nodig maar ik ben zo geraakt door de groep mensen dat ik al snel mij lid van de werkgroep voelde.

Dank je wel  leuny ,wim ,Ruud, Leanne en Ingrid dat ik deze mooie weg met jullie mocht bewandelen.
Ik geniet nog een poosje na

Mvg Els Robbeson

Stacks Image 43

Geerteskerk, Geertesplein 24, 4481 AN  Kloetinge
Diaconie:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Kerkrentmeesters:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Overige adressen klik hier

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.