Predikant

 Een nieuw jaar…
Op het moment dat ik dit schrijf liggen het kerstfeest, de jaarwisseling en Driekoningen weer achter me. We kunnen terugkijken op mooie vieringen en rond de jaarwisseling zijn er veel goede wensen uitgewisseld, persoonlijk, door een kaartje of via app of mail. De meeste kaarten heb ik kunnen benantwoorden, en hiervoor nogmaals hartelijk dank.
Als dit kerkblad uitkomt zijn de eerste weken van het nieuwe jaar al weer voorbij. Het wereldgebeuren blijft onstuimig: de oorlog in Oekraïne en het geweld in Gaza woeden voort en stemmen weinig hoopvol. In de krant las ik over een campagne die Sire gestart is over “hoop”: “vind je lichtpuntje en durf te hopen”. Juist in onzekere tijden is het belangrijk om te blijven hopen. Hoop verbindt en wijst een weg naar de toekomst, merkt iemand op.
Ook in de kerk willen we ons laten leiden door hoop, en niet door wanhoop. Jezus, wees mensen steeds opnieuw een weg naar hoopvol leven, en ging mensen daarin voor. Ook als het water hun soms aan de lippen stond. Mensen ziek waren, doof of blind of arm. Hij ontfermde zich over hen en wees de weg naar een ander leven, in Zijn Koninkrijk. In zijn Geest, de Geest van God, komen we ’s zondags en op andere momenten bij elkaar om te zoeken naar tekenen van dat Koninkrijk.
Aan het begin van elke kerkdienst wordt het “Onze hulp”uit gesproken, dat eindigt met de woorden: “die niet laat varen het werk van Zijn handen”. Woorden, die me op sommige momenten opeens diep kunnen raken en mij hoop geven. In een heel weerbarstige wereld geeft het vertrouwen dat God de wereld niet uit Zijn hand laat vallen hoop. En hoop is iets anders dan optimisme. En natuurlijk zijn wij zelf geroepen om het niet op te geven en ons te blijven oefenen in naastenliefde, medemenselijkheid en respect. Het is goed op daar elke zondag opnieuw aan herinnerd te worden.
Met hartelijke groeten,
Janneke Herweijer
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers op 28 januari.
In de vorige ‘Op Weg’ heb ik al stil gestaan bij het afscheid van Lies Walhout en Elske Robbeson als ambtsdrager en de herbevestiging van Willem Jan Duininck en Ab Lokerse in deze dienst. Ook mogen we Reanne Vlaming, Marja Buijsrogge en Niek Walhout als nieuwe ambtsdragers verwelkomen. Daarnaast heeft Coby Dronkers, die al actief is in de pastorale bezoekgroep, toegezegd een taak op zich te willen als ambtsdrager met bijzondere opdracht voor Ter Valcke. Als kerkenraad zullen we Lies en Elske bedanken voor hun inzet en het vele werk dat ze verzet hebben en de nieuwe ambtsdragers veel zegen en plezier toewensen! De cantorij zal medewerking verlenen aan deze dienst en het belooft een feestelijke dienst te worden.
Rond de kerkdiensten
In het komende jaar zullen we weer uit het Marcusevangelie lezen. Marcus vertelt kort en bondig, en vol vaart. Op 28 januari horen we over Jezus’ optreden in de synagoge. (Marcus 1: 21-28). Na de lezing uit de Wet en de Profeten wordt Hem het woord gegeven, en een bezeten man valt Hem in de rede, en Jezus stuurt de onreine geest weg. Jezus laat zien dat Hij gezag heeft. Na Zijn doop en periode in de woestijn, het openbare leven begonnen. We worden door Jezus mee genomen om getuige te worden van Zijn optreden en Hem achterna te gaan.
Op zondag 4 februari lezen we het vervolg uit het Marcusevangelie ( Marcus 1-29-39), Een paar korte, bekende scènes: de genezing van de schoonmoeder van Simon, genezingen in de stad, Jezus die zich terugtrekt voor gebed, en een tournee door heel Galilea. Dit hele Bijbelgedeelte wil een antwoord geven op de vraag: “Wat is dit allemaal “. ( Mc. 1, 27)
Op zondag 11 februari zal ds. Evelien Barendregt uit Heinkenszand voor het eerst bij ons voorgaan.
Op zondag 18 februari, de eerste zondag in de veertigdagentijd gaat ds. Rob Kamermans voor, en op 25 februari ds. G.J. Smit uit Middelburg. Beiden zijn goede bekenden in Kloetinge.
Op zondag 3 maart zal de cantorij onder leiding van Corrie Smits- Harinck meewerken aan de dienst. Deze zondag wordt ook wel “ zondag oculi” (ogen zondag) genoemd, naar de tekst uit Psalm 25: Mijn ogen zijn bestendig op de Heer. Onze ogen zoeken zijn aangezicht, sla uw ogen over ons op.
Avonden voor ouders van jonge kinderen
Op woensdagavond 21 februari om 19.30 uur is de eerste van een drietal avonden voor ouders van jonge kinderen, bij mij thuis. Doopouders, die de afgelopen tijd hun kind hebben laten dopen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd, maar ook anderen zijn natuurlijk welkom. Thema’s rond de geloofsopvoeding van je kind zullen centraal staan. Het thema voor de eerste avond is: “ Iets te vieren?”. Welke rituelen en gewoontes heb je in het gezin, overdag, door de week en door het jaar heen. Opgave en inlichtingen bij ds. Janneke Herweijer via de mail:
predikant@pknkloetinge.nl of telefonisch: 06-47410756.
Maaltijd voor alleengaanden
Op dinsdag 27 februari is er een maaltijd voor mensen, die alleen zijn komen te staan, mede georganiseerd door de diaconie. In pastorale gesprekken hoor ik mensen, na een scheiding of overlijden van een partner hoor ik mensen soms zeggen dat ze bepaalde activiteiten, die ze altijd met hun partner deden nu ook niet meer doen. Bijvoorbeeld: theaterbezoek, een langere wandeling maken, uit eten gaan. “Dat doe je niet alleen”, hoor ik dan. Het maakt het gemis vaak nog groter dan het al is. Deze maaltijd is bedoeld om gemeenteleden en ook anderen, die alleen zijn komen te staan, met elkaar in contact te brengen. Misschien kun je iets voor elkaar betekenen. Inlichtingen en opgave bij de diaconie (
diaconie@pknkloetinge.nl) en bij ds. Janneke Herweijer. ( predikant@pknkloetinge.nl)
Aan de basis: over het Avondmaal
In de Geerteskerk mogen kinderen meedoen bij het Avondmaal. Niet alleen door een stukje brood en druivensap te ontvangen, maar ze mogen ook de diakenen helpen, en hebben een eigen taak. Ze komen daarvoor ook eerder uit de nevendienst. Het is goed om samen met kinderen ( en ook ouders) een keer stil te staan bij de betekenis van het Avondmaal, op een laagdrempelige manier. Dit doen we in twee bijeenkomsten in de consistorie van de kerk op twee woensdagmiddagen: 6a maart en 20 maart, van 15.30 uur- tot 16.30 uur in de consistorie van de kerk. Opgave en inlichtingen bij ds. Janneke Herweijer:
predikant@pknkloetinge.nl en 06-47410756.
Met hartelijke groet,
Ds. Janneke Herweijer

Kerkenraad

Startzondag 17 september
Ga mee , Klaar voor de start , we zijn weer los zoals ze dat zeggen. Ook al stoppen we natuurlijk nooit met de zondagse dienst is het super fijn en gezellig er toch een beetje extra aandacht aan te geven. De anders dan anders beginnen was beetje gek maar toch ook wel weer erg leuk. De de koffie ploeg wel een hele opgave om alles te stroomlijnen maar het is ze weer gelukt . Na een mooie dienst waar de cantorij en Bert Kreeft zong ze n er veel kinderen knutselde aan de rugzak met wat neem je mee . Bijna 80 mensen gingen samen aan de lunch en die werd goed ontvangen en daar zijn we als team heel dankbaar voor . Iedereen bedankt voor de hulp met opbouw en afbreken , lunch maken en afwassen . Nu zeggen we af voor sommige activiteiten die gaan sluiten zoals kerk open en n andere die weer beginnen . Iedereen een mooi kerkjaar vol ieders talenten. Gerda, Maaike en Els Op een van de foto’s kan je weer wel zien wie het eerste er waren en ook weer de deur dicht deden :)

Stacks Image 57
Stacks Image 52
Stacks Image 54
Stacks Image 66
Stacks Image 68

Voedselbank actie 2023
diakonie-300x265

Diaconie
Van de diaconie
Ergens tussen Kerst en Driekoningen schrijf ik dit stukje, maar wanneer u dit leest is het inmiddels eind januari. Voor wie eraan meedoet: ‘Dry January’ is bijna voorbij én de goede voornemens zijn misschien alweer bijna vergeten. Het is ieder jaar bijzonder om te zien hoeveel goede voornemens er worden gemaakt; we hebben er misschien toch behoefte aan een nieuw jaar met een schone lei te kunnen beginnen; voornemens die gaan over minder van wat ongezond is en over méér doen van wat leidt tot meer gezondheid, duurzaamheid, samen delen en samen doen. Dit jaar begint de 40-dagentijd al half februari en ook dat is een periode waarin we worden opgeroepen tot bezinning op wat we doen en laten.  De collectedoelen in de aankomende 40 dagentijd zijn bedoeld voor geloofsgemeenschappen dichtbij en ver weg. Overal in de wereld is en blijft onze hulp en solidariteit hard nodig.  Nog een goed voornemen: Ga mee en laat u meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde!
Collecten
Collecteopbrengsten (incl. giften via de app Appostel, de app Geerteskerk en ontvangen giften op de rekening van de Diaconie):

26 nov                          Protestantse kerk Pastoraat                  €    336,90
3 dec                            KIA Kinderen in de knel Oeganda          €    224,00
10 dec                          KIA Kinderen in de knel Myanmar         €    514,00
17 dec                          KIA Advent Binnenlands Diaconaat       €    176,30
24 dec                          Kinderen en jongeren Kerstchallenge    €    164,50
24, 25 en 31 dec           KIA Kinderen in de knel Oekraïne          €  1647,35

Ontvangen giften periode 25-11 t/m 31-12: € 60 (K) voor Kerstchallenge, € 50 (K) voor Kinderen in de knel Oekraïne, 2 x € 10 voor het Bloemenfonds.

Verder heeft de Diaconie nog de volgende giften ontvangen: € 50 (W), € 150 (NN), € 10 (via Ds. Brand), € 100 (via Ds. Brand). De bestemming hiervan wordt nog besproken in de komende
Diaconievergadering en wordt in de volgende Op Weg vermeld.
Vanuit de Kindernevendienst € 25,50 ontvangen, bestemd voor Stichting Cornel Ngaleku.

Alle gevers voor de collecten en giften heel erg bedankt!
Aankomende collecten
ZONDAG 28 JANUARI Stichting Leergeld In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Onze missie is: Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!
Wij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. Onze 113 lokale Leergeldstichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo helpen we bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen! Zie:
Leergeld Animatie september 2023 - YouTube
ZONDAG 4 FEBRUARI
Collecte KIA – Werelddiaconaat, Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen
en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Meer lezen:
www.kerkinactie.nl/klimaatbangladesh
 
ZONDAG 11 FEBRUARI
Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat, omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar
ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
 
ZONDAG 18 FEBRUARI
Avondmaalscollecte:  KIA Noodhulp Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op
zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in
Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie
ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Meer lezen:
www.kerkinactie.nl/griekenland
 
 
ZONDAG 25 FEBRUARI
Leger des Heils Goes. In september 2023 heeft de afdeling van Het Leger de Heils in Goes een nieuwe locatie aan de Oostwal geopend. Iedereen kan binnenlopen voor simpelweg een praatje, hulp bij problemen of voor een voedzame maaltijd. Eenzaamheid is de grootste gemene deler; mensen willen een netwerk opbouwen. De voorziening wordt voor het grootste deel draaiende gehouden door vrijwilligers. De aanloop groeit nog steeds, dus er wordt zeker voorzien in een behoefte. Dat betekent tegelijk dat er meer geld nodig is om de hulp die nodig is te kunnen blijven bieden. De diaconie geeft twee keer per jaar een gift aan het Leger des Heils en vraagt daarnaast deze week uw bijdrage in de vorm van de collecte.
ZONDAG 3 MAART
Veertigdagentijdcollecte KIA Voorjaarszending Libanon - Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School
of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft
bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de
christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie
en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.
Meer lezen:
www.kerkinactie.nl/onderwijslibanon
 
ZONDAG 10 MAART
Stichting de figurant Amecet Amecet, ‘Shelter of peace’, is een opvanghuis in Soroti, Oeganda. Dit is onderdeel van Jeugd met een Opdracht. Het opvanghuis is een plek waar verwaarloosde kinderen een nieuwe kans krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of lange tijd bij Amecet te wonen. Er verblijven ook pasgeboren baby's die hun moeder zijn kwijtgeraakt bij de bevalling. Een derde groep kinderen die wordt opgevangen zijn achtergelaten en mishandelde kinderen die een veilige plek nodig hebben. Vaak worden zij gebracht door de politie. Tijdens hun verblijf worden ze gevoed en krijgen ze de juiste medicatie. Amecet is een tijdelijke schuilplaats. Voordat ze weer naar huis kunnen, wordt bekeken of de familie in staat is om voor hun kind te verzorgen. Nadat zij Amecet hebben verlaten worden de kinderen en families  ondersteund bij het geven van medicatie en voeding. Els van Teijlingen werkt als sinds 1999 voor dit project. Haar broer Theo, is op deze zondag de voorganger tijdens de dienst. Meer lezen:
www.amecet-childrenshome.com
ZONDAG 17 MAART
Veertigdagentijdcollecte KIA – Zending Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen
In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het
vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters. Meer lezen:
www.kerkinactie.nl/stripboekrwanda
Elly Vermeulen
                                                                                                                     
Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen. Het algemeen mailadres voor de diaconie is:
diaconie@pknkloetinge.nl
Elly Vermeulen
06 13718475
Voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep: Martin Bijkerk:
martinbijkerk@gmail.com, 06 10213555
Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand rekeningnummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Kloetinge
 

                                                                                                                       Hart & Ziel
 Voor de komende weken staan er weer veel mooie activiteiten op het programma: meer informatie hierover vindt u voorin het kerkblad.
Met vriendelijke groeten,
Janneke Herweijer
Namens Hart & Ziel

Geerteskerk, Geertesplein 24, 4481 AN  Kloetinge
Diaconie:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Kerkrentmeesters:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Overige adressen klik hier

Stacks Image 43

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.