College van Diakenen

In 1997 stelden de Synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk de Nederlanden in de ontwerpkerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland vast dat:
De kerk in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor geeft aan de roeping om zich in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.De diakenen proberen deze missie vorm en inhoud te geven in de eredienst, de gemeente, de samenleving en het werelddiakonaat. Steeds staat daarbij de dienstverlening aan mensen en groepen van mensen voorop.De diakenen kunnen niet zonder de gemeenteleden die ook medeverantwoordelijk zijn voor het “gemeente zijn” in Kloetinge. Graag luisteren wij naar problemen en suggesties die vanuit de gemeente worden aangedragen. Zo leren wij uitdelen van wat de Heer ons geeft en met elkaar delen.

Bank
ING IBAN-nummer: NL38INGB0000588029 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Kloetinge.Meldpunt Achter de voordeur
Op 17 oktober 2007 is in Goes het meldpunt ‘Achter de voordeur’ officieel geopend. Het meldpunt is gevestigd in het Stadskantoor. Het heeft als doel stille armoede en vereenzaming tegen te gaan. Want helaas is er ook in Goes nog achter teveel voordeuren sprake van financiële en/of sociale nood. Twee coördinatoren van het meldpunt zorgen voor de eerste opvang, het beantwoorden van vragen en fungeren als wegwijzer voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste sociale voorzieningen.Op initiatief van het Platform Arme Kant Goes zijn tal van Goese maatschappelijke organisaties en professionele zorgaanbieders gevraagd alert te zijn op stille armoede ‘achter de voordeur’. Om het project kracht bij te zetten, is hen een convenant ter ondertekening voorgelegd, waarin ze verklaren bereid te zijn om zich actief in te zetten tegen sociale uitsluiting, tegen armoede en tegen vereenzaming. Vele organisaties hebben dit convenant ondertekend en hebben aangegeven hun leden of vrijwilligers of medewerkers te informeren over het bestaan van het meldpunt en op te roepen hun ogen goed de kost te geven achter de voordeuren die zij bezoeken.

Langs deze weg roepen wij iedereen op om alert te zijn: als u signaleert dat iemand hulp nodig heeft – ook al weet u niet wat er precies nodig is – bespreek dit met de persoon in kwestie en bel samen het meldpunt. De medewerkers van het meldpunt nemen de hulpvraag dan over en zorgen dat er hulp op maat komt. Dus schroom niet en maak gebruik van het meldpunt!

Gebruik maken van het meldpunt?
Wie gebruik wil maken van het meldpunt ‘Achter de voordeur’ kan contact opnemen met een van de coördinatoren Eveline Janse of Milly Nieuwenhuize. Telefoon: 24 99 24 of e-mail:

Hier vindt u wie onze diakenen en collectanten zijn.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.